ฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้่องต้น


ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน 

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคาร ๔๐ ปี

การฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น ให้ความรู้ในการปฎิบัติ การป้องกัน และการระงับอัคคีภัย

วิทยากร จากบริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด

 จำนวนผู้อ่าน 135 ครั้ง

Keep