พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ


 เนื่องด้วยในวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า รัชกาลที่ 6 ทรงจัดตั้งกองลูกเสือป่าและกองลูกเสือกองแรก  กลุ่มโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จึงพร้อมใจกันทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือขึ้นโดยมีลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมทั้งสิ้น 1,890  คน   และผู้บังคับบัญชาจำนวน 70 ท่าน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร. สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ เป็นประธานในครั้งนี้
โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 619 ครั้ง

Keep