ค่ายอบรมสภานักเรียนและคณะกรรมการห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษา


ฝ่ายปกครองแผนกมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้จัดให้มีการเข้าค่ายอบรมสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ในวันจันทร์ที่ 19  มิถุนายน 2560 ณ อาคารปอประชุม 40 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ให้นักเรียนรู้และเข้าใจเรื่องของภาวะผู้นำ

2. ให้นักเรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียนและคณะกรรมการห้องเรียน

3. ให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รู้จักการวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์  เป็นประธานในพิธี
จำนวนผู้อ่าน 590 ครั้ง

Keep