ค่ายอบรมสภานักเรียนและคณะกรรมการห้องเรียน ระดับประถมศึกษา


ฝ่ายปกครองแผนกประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้จัดให้มีการเข้าค่ายอบรมสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ อาคารปอประชุม 40 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ให้นักเรียนรู้และเข้าใจเรื่องของภาวะผู้นำ

2. ให้นักเรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียนและคณะกรรมการห้องเรียน

3. ให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รู้จักการวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ในการเข้าค่ายอบรมครั้งนี้ มีนักเรียนที่เป็นสภานักเรียน และกรรมการห้องเรียน จำนวน 103 คน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง เป็นประธานในพิธี และบรรยายในหัวข้อ "ความเป็นผู้นำของท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต"
โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 440 ครั้ง

Keep