ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 17


เมื่อวันที่ 5 - 9 ธันวาคม  2558 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย  เพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17   ณ  จังหวัดอุบลราชธานี  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนทั้ง 5 มิติคือ ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์สติปัญญา และ จิตวิญญาณ จะนำมาซึ่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรักความเอื้ออาทรต่อกัน ตามแนวทางของนักบุญ หลุยส์ มารี กรียอง เดอมงฟอร์ต ซึ่งนักเรียนของแต่ละโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซ็นคาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ชาวบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน  6 หมู่บ้านโพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบริหารฝ่ายปกครอง
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 630 ครั้ง

Keep