สัปดาห์รณรงค์เพื่อความปลอดภัย


เมื่อวันที่ 1 - 4 กันยายน 2558 ฝ่ายปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จัดสัปดาห์รณรงค์เพื่อความปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนักให้กับคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ให้มีความรู้และสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยเมื่อประสพภัยพิบัติ โดยจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้จากวิทยากรจากบริษัท NPC S&E  กิจกรรมสาธิตการดับเพลิงจาก หน่วยบรรเทาสาธารณภัย อบต.เนินพระ และกิจกรรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลเนินพระ สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มูลนิธิสว่างพรกุศลธรรมสถาน จังหวัดระยอง และโรงพยาบาลกรุงเทพระยองโพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบริหารฝ่ายปกครอง
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 293 ครั้ง

Keep