18/03/2010 07:03:12

Q: ประชุมแล้วได้อะไร
18/03/2010 07:03:55

A:

น่าจะนำความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม ไปใช้ประโยชน์ได้นะ เพราะได้เริ่มทดลองใช้ คาดว่าน่าจะชัดเจนขึ้นเมื่อได้ใช้จริงแจ้งลบ แจ้ง Out of date!
ผล Vote จำนวน : 0 คน คะแนนรวม : เฉลี่ย : NAN
Page:     1